ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restrictive weakness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restrictive weakness*, -restrictive weakness-

restrictive weakness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restrictive weakness (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. inability, handicap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restrictive weakness
Back to top