ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

report for duty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *report for duty*, -report for duty-

report for duty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, 报到 / 報到] report for duty; check in; register

report for duty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายงานตัว[v. exp.] (rāi-ngān tū) EN: report to ; present oneself ; report for duty ; appear before FR: se présenter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า report for duty
Back to top