ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repelling force

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repelling force*, -repelling force-

repelling force ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repelling force (n.) แรงผลัก (ทางฟิสิกส์) See also: แรงดัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repelling force
Back to top