ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repay an obligation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repay an obligation*, -repay an obligation-

repay an obligation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนองคุณ[v. exp.] (sanøng khun) EN: repay an obligation FR: renvoyer l'ascenseur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repay an obligation
Back to top