ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repay a kindness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repay a kindness*, -repay a kindness-

repay a kindness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอบแทนบุญคุณ[v. exp.] (tøpthaēn bu) EN: repay a kindness FR: renvoyer l'ascenseur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repay a kindness
Back to top