ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remain calm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remain calm*, -remain calm-

remain calm ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone should remain calmทุกคนควรอยู่ในความสงบ

remain calm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, 坦然无惧 / 坦然無懼] remain calm and undaunted

remain calm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครองใจ[v. exp.] (khrøng jai) EN: govern one's heart ; control one's emotions ; remain calm FR: contrôler ses émotions
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm FR: se calmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remain calm
Back to top