ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rejoice over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rejoice over*, -rejoice over-

rejoice over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rejoice over (phrv.) ยินดีเรื่อง See also: ดีใจในเรื่อง Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, take in
rejoice over (phrv.) ดีใจใน See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ Syn. delight in, rejoice at, rejoice in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rejoice over
Back to top