ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

register of the year

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *register of the year*, -register of the year-

register of the year ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
register of the year (n.) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ Syn. statistical almanac, record

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า register of the year
Back to top