ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redeem a vow to a god

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redeem a vow to a god*, -redeem a vow to a god-

redeem a vow to a god ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redeem a vow to a god
Back to top