ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receive guests

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receive guests*, -receive guests-

receive guests ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต้อนรับแขก[v. exp.] (tønrap khaē) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receive guests
Back to top