ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recall a former existence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recall a former existence*, -recall a former existence-

recall a former existence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence FR: se souvenir d'une vie antérieure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recall a former existence
Back to top