ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reasoning power

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reasoning power*, -reasoning power-

reasoning power ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reasoning power (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, smartness Ops. stupidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reasoning power
Back to top