ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

real gold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *real gold*, -real gold-

real gold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทองชมพูนุท[n. exp.] (thøng chomp) EN: pure gold ; real gold FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองนพคุณ[n. exp.] (thøng nopph) EN: pure gold ; real gold FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองธรรมชาติ[n. exp.] (thøng thamm) EN: natural gold ; real gold ; pure gold FR: or naturel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า real gold
Back to top