ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reach an agreement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reach an agreement*, -reach an agreement-

reach an agreement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reach an agreement (with someone) (idm.) เห็นด้วยหลังจากถกเถียงมานาน See also: ยอมรับความเห็น

reach an agreement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis

reach an agreement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reach an agreement
Back to top