ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rapacious person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rapacious person*, -rapacious person-

rapacious person ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rapacious person (n.) ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rapacious person
Back to top