ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raising the price

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raising the price*, -raising the price-

raising the price ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun r) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices FR: hausse des prix [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raising the price
Back to top