ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raise the curtain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raise the curtain*, -raise the curtain-

raise the curtain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture FR: frapper les trois coups

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raise the curtain
Back to top