ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raise both hands up palm against palm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raise both hands up palm against palm*, -raise both hands up palm against palm-