ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

railroad yard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *railroad yard*, -railroad yard-

railroad yard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
railroad yard (n.) ลานจัดขบวนรถไฟ See also: ลานสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า railroad yard
Back to top