ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rail in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rail in*, -rail in-

rail in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rail in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. box in, fence in, hedge in, hem about, wall in
rail in (phrv.) กั้นรั้ว See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง Syn. fence in, hedge in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rail in
Back to top