ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

radio station

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *radio station*, -radio station-

radio station ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
radio station (n.) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ Syn. broadcasting room
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานีวิทยุ (n.) radio station See also: radio broadcasting station
สถานีวิทยุกระจายเสียง (n.) radio station Syn. สถานีวิทยุ

radio station ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station
局名[きょくめい, kyokumei] (n) call sign (e.g. of radio station); station name

radio station ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานีวิทยุ[n. exp.] (sathānī wit) EN: radio station ; broadcasting station FR: station de radio [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า radio station
Back to top