ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put pu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put pu*, -put pu-

put pu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put pu (phrv.) กลัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. have up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put pu
Back to top