ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put on the air

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put on the air*, -put on the air-

put on the air ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put on the air (vi.) ออกอากาศ See also: กระจายเสียง Syn. broadcast, transmit

put on the air ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show FR: radiodiffuser ; émettre
ออกอากาศ[v.] (øk-ākāt) EN: broadcast ; put on the air ; go on the air FR: diffuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put on the air
Back to top