ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put on bureaucratic airs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put on bureaucratic airs*, -put on bureaucratic airs-