ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put on an act

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put on an act*, -put on an act-

put on an act ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, 装模作样 / 裝模作樣] affected; to put on an act; to indulge in histrionics

put on an act ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกล้งทำ[v. exp.] (klaēng tham) EN: fake ; pretend ; put on an act FR: feindre ; dissimuler ; faire semblant
ออกท่า[v.] (økthā) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler
ออกท่าออกทาง[v.] (økthā-økthā) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler
ออกท่าทาง[v.] (økthā thāng) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put on an act
Back to top