ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put into the care of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put into the care of*, -put into the care of-

put into the care of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge FR: confier ; recommander

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put into the care of
Back to top