ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put in an appearance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put in an appearance*, -put in an appearance-

put in an appearance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put in an appearance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. be in attendance Ops. be absent, leave, be missing

put in an appearance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔を出す[かおをだす, kaowodasu] (exp,v5s) to turn up; to make an appearance; to put in an appearance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put in an appearance
Back to top