ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put in a suitable position

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put in a suitable position*, -put in a suitable position-

put in a suitable position ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign FR: occuper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put in a suitable position
Back to top