ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put in a position

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put in a position*, -put in a position-

put in a position ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put in a position
Back to top