ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put food offerings into a buddhist monk´s bowl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put food offerings into a buddhist monk´s bowl*, -put food offerings into a buddhist monk´s bowl-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put food offerings into a buddhist monk´s bowl
Back to top