ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put (the palms of the hands together) in salute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put (the palms of the hands together) in salute*, -put (the palms of the hands together) in salute-