ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puffed up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puffed up*, -puffed up-

puffed up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puffed up (adj.) บวม See also: ขยายใหญ่, พองตัว Syn. distended, enlarged Ops. shrunken

puffed up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
威張り腐る[いばりくさる, ibarikusaru] (v5r) to throw one's weight around; to be puffed up
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success
胸を反らす[むねをそらす, munewosorasu] (exp,v5s) to be puffed up with pride; to throw out one's chest
胸を張る[むねをはる, munewoharu] (exp,v5r) to throw out one's chest; to be puffed up with pride

puffed up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พอง[adj.] (phøng) EN: haughty ; puffed up ; arrogant ; conceited FR: hautain ; arrogant ; gonflé (fig., fam.)
ตุ่ย[adj.] (tui) EN: bulging ; puffed out ; puffed up ; swollen FR:
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puffed up
Back to top