ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

public speaker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *public speaker*, -public speaker-

public speaker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
public speaker (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. rhetorician

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า public speaker
Back to top