ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

public holiday

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *public holiday*, -public holiday-

public holiday ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公休日[gōng xiū rì, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, 公休日] public holiday

public holiday ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday)
ボクシングデー[, bokushingude-] (n) Boxing Day (public holiday in the UK, Aus., Canada, etc.)

public holiday ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วันหยุด[n. exp.] (wan yut) EN: holiday ; public holiday ; day off ; vacation ; time off ; break ; vacation (Am.) FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
วันหยุดของธนาคาร ; วันหยุดธนาคาร[n. exp.] (wan yut khø) EN: bank holiday ; public holiday ; legal holiday (Am.) FR: jour férié (légal) [m]
วันหยุดนักขัตฤกษ์[n. exp.] (wan yut nak) EN: public holiday ; official holidays FR:
วันหยุดประจำชาติ[n. exp.] (wan yut pra) EN: public holiday ; national holiday ; legal holiday FR:
วันหยุดตามประเพณี[n. exp.] (wan yut tām) EN: public holiday FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า public holiday
Back to top