ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provided that

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provided that*, -provided that-

provided that ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provided that (conj.) เพื่อว่า See also: เพื่อที่จะ Syn. therefore

provided that ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, 倘若] provided that; supposing that; if

provided that ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
เกลือกว่า[X] (kleūak wā) EN: if ; provided that FR: s'il en est ainsi
ผิ[conj.] (phi) EN: if ; in case ; lest ; provided that FR: si ; supposé que
ผิว ; ผิว่า[X] (phiwa ; phi) EN: if ; provided that ; in case that FR:
ถ้าหากว่า[conj.] (thāhākwā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that) FR: pourvu que ; à condition de
ถ้าว่า[conj.] (thāwā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that) FR: en cas de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provided that
Back to top