ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provide a sum of money in advance for some purposes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provide a sum of money in advance for some purposes*, -provide a sum of money in advance for some purposes-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provide a sum of money in advance for some purposes
Back to top