ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protect against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protect against*, -protect against-

protect against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protect against (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก
protect against (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก
protect against (phrv.) ซ่อนตัวจาก See also: ปกปิดให้พ้นจาก
protect against (phrv.) คุ้มครอง See also: คุ้มกัน, ป้องกันจาก Syn. shelter from
protect against (phrv.) ได้ร่มเงาจาก See also: บดบังจาก
protect against (phrv.) หลบจาก See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts

protect against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幌;母衣[ほろ, horo] (n) (1) canopy (esp. the cloth or canvas used for it); awning; top (of a convertible); hood; (2) helmet cape; cloth covering one's back to protect against arrows during battle
水餅[みずもち, mizumochi] (n) mochi soaked in water (to protect against mold); rice cakes preserved in water

protect against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตราขุนพล[n.] (trākhunphon) EN: cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protect against
Back to top