ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propose an amendment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propose an amendment*, -propose an amendment-

propose an amendment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propose an amendment
Back to top