ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

property in dispute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *property in dispute*, -property in dispute-

property in dispute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: exhibit ; property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า property in dispute
Back to top