ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

program announcer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *program announcer*, -program announcer-

program announcer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
program announcer (n.) ผู้ประกาศ See also: โฆษก Syn. broadcaster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า program announcer
Back to top