ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

problem drinking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *problem drinking*, -problem drinking-

problem drinking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
problem drinking (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. heavy drinking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า problem drinking
Back to top