ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

private instructor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *private instructor*, -private instructor-

private instructor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
private instructor (n.) ครูพิเศษ See also: ครูส่วนตัว Syn. tutor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า private instructor
Back to top