ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

principle part

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *principle part*, -principle part-

principle part ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวยง[n. exp.] (tūa yong) EN: main body ; main part ; expert ; principle part ; core member FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า principle part
Back to top