ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prey on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prey on*, -prey on-

prey on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prey on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. weigh on
prey on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. weigh on

prey on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prey on
Back to top