ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preserved forest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preserved forest*, -preserved forest-

preserved forest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป่าสงวน[n. exp.] (pā sa-ngūan) EN: forest reserve ; conserved forest ; preserved forest ; forestry conservation FR: forêt protégée [f] ; forêt classée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preserved forest
Back to top