ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

present oneself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *present oneself*, -present oneself-

present oneself ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
present oneself (vi.) รายงานตัว Syn. appear

present oneself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ไปคัดเลือกทหาร[v. exp.] (pai khatleū) EN: present oneself for conscription FR: conscription [f]
รายงานตัว[v. exp.] (rāi-ngān tū) EN: report to ; present oneself ; report for duty ; appear before FR: se présenter
แสดงตัว[v. exp.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance ; appear ; show up ; present oneself FR: se présenter ; se faire connaître
เสนอตัว[v.] (sanōe tūa) EN: offer oneself ; propose ; present oneself FR: se proposer

present oneself ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า present oneself
Back to top