ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precious thing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precious thing*, -precious thing-

precious thing ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งล้ำค่า (n.) precious thing See also: priceless thing Syn. สิ่งสูงค่า, สิ่งล้ำเลิศ
สิ่งล้ำเลิศ (n.) precious thing See also: priceless thing Syn. สิ่งสูงค่า
สิ่งสูงค่า (n.) precious thing See also: priceless thing Syn. สิ่งล้ำเลิศ

precious thing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, 珍] precious thing; treasure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precious thing
Back to top