ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

practical fact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *practical fact*, -practical fact-