ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

power source

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *power source*, -power source-

power source ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能源[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, 能源] energy; power source

power source ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply
Japanese-English: COMDICT Dictionary
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet

power source ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องสำรองไฟ[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
เครื่องสำรองไฟฟ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า power source
Back to top