ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pout down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pout down*, -pout down-

pout down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pout down (phrv.) (ฝน) ตกหนัก See also: กระหน่ำ Syn. pelt down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pout down
Back to top